Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. słuchawka  Zadzwoń do nas

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu może być popełnione na dwa sposoby. Poprzez uporczywe nękanie innej osoby (art. 190a §1 kodeksu karnego) lub poprzez podszywanie się pod nią (art. 190a §2 kodeksu karnego).
Przez nękanie należy rozumieć wielokrotne, powtarzające się prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego albo jego osoby najbliższej. Jako przykłady można wskazać: wysyłanie listów i SMS-ów, telefonowanie, nachodzenie w różnych miejscach albo stałe śledzenie lub naprzykrzające się towarzyszenie.
By zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe. O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć bowiem będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje (wyr. SA we Wrocławiu z 19.2.2014 r., II AKa 18/14, KZS 2014, Nr 7–8, poz. 98).

stalker

Poczucie zagrożenia oznacza, że zachowanie sprawcy rodzi u pokrzywdzonego przypuszczenie, że może nastąpić eskalacja zamachu i sprawca jest w stanie posunąć się do naruszenia innych dóbr, jego lub osoby mu najbliższej, w szczególności życia lub zdrowia.
Drugą formą przestępstwa stalkingu jest podszywanie się, tj. fałszywe podawanie się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych za pomocą których może być ona publicznie zidentyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jako przykłady można wskazać: rozpowszechnianie ofert matrymonialnych, anonsów erotycznych lub notoryczne zamawianie w imieniu ofiary towarów i usług.
Podszywanie się musi być podjęte w celu wyrządzenia pokrzywdzonemu szkody majątkowej lub osobistej. Nie jest przy tym potrzebne rzeczywiste spowodowanie wskazanej szkody. Wystarczy, aby sprawca w tym kierunku dążył – chciał tego. Szkoda majątkowa obejmuje uszczuplenie (zmniejszenie) aktywów majątkowych (także zysków) lub powiększenie pasywów (długów). Szkodą osobistą jest natomiast każda inna strata niemająca bezpośredniego przełożenia na wartości ekonomiczne (np. utrata zaufania, dobrego imienia itp.).
Zarówno stalking w postaci uporczywego nękania jak i realizowany poprzez podszywanie się pod inna osobę zagrożone są karą pozbawienia wolności do 3 lat.